Specjalizacje

Obsługa przedsiębiorców:
Kancelaria oferuje obsługę prawną dla firm i osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Katalog usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

Prawo spółek oraz Prawo spółdzielcze

 • tworzenie spółek i spółdzielni,
 • łączenie, podział, przekształcanie spółek i spółdzielni,
 • wewnętrzne akty spółek i spółdzielni, np. przygotowywanie projektów uchwał organów,
 • stwierdzanie nieważności i uchylenie uchwał organów,
 • umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek i spółdzielni,
 • badania spółek i spółdzielni (audyt prawny),
 • uzyskanie nr REGON i NIP.

Prawo gospodarcze i cywilne

 • umowy handlowe (np. umowa sprzedaży i dystrybucyjne),umowy ubezpieczenia,
 • odszkodowania,
 • prawo o zamówieniach publicznych,
 • ogólne warunki niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • umowy leasingu, najmu, dzierżawy,
 • umowy kredytu, rachunku bankowego,
 • umowy o roboty budowlane,
 • prawne zabezpieczenia wierzytelności,
 • badania stanu prawnego nieruchomości,
 • prawo upadłościowe i naprawcze.

Prawo podatkowe

 • sporządzanie opinii podatkowych,
 • analiza umów pod kątem konsekwencji fiskalno-podatkowych,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych,
 • reprezentowanie Klientów we wszystkich etapach postępowania podatkowego i sądowego.

Prawo administracyjne

 • koncesje, zezwolenia,
 • zagadnienia prawa budowlanego,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • prawo telekomunikacyjne,
 • „specustawy”,
 • prawo ochrony danych osobowych,
 • informacje niejawne,
 • prawo antymonopolowe,
 • prawo zamówień publicznych.

Prawo pracy

 • reprezentowanie Klientów we wszystkich etapach postępowania sądowego,
 • przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy,
 • przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych.

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,
 • znaki towarowe,
 • prawo autorskie,
 • umowy licencyjne,
 • ochrona przed nieuczciwą konkurencją.

Prawo karne

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych,
 • sporządzanie i składanie pism/wniosków procesowych.

Windykacja należności z umów

 • negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu,
 • skierowanie do dłużnika pism wzywających do dobrowolnej zapłaty należności,
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego,
 • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Uwaga:
Powyższa informacja przedstawia zagadnienia, z którymi najczęściej zwracają się nasi Klienci. Przyjmujemy do prowadzenia także inne sprawy.


Obsługa osób fizycznych:
Pomoc prawna na rzecz  klientów indywidualnych, osób fizycznych obejmuje udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządzanie umów, opinii prawnych i pism procesowych oraz reprezentowanie w sprawach  z zakresu:

Prawo cywilne:

 1. o zapłatę;
 2. odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 3. ochronę własności;
 4. zasiedzenie nieruchomości;
 5. zobowiązania wynikające z czynu niedozwolonego;
 6. bezpodstawne wzbogacenie;
 7. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów;
 8. naruszenie dóbr osobistych;
 9. postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.
 10. dochodzenia roszczeń osób fizycznych z umów ubezpieczeniowych:
 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wszelkie roszczenia osób poszkodowanych w
  wypadkach drogowych: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty),
 • auto-casco (uszkodzenia, kradzież),
 • OC jednostek służby zdrowia i lekarzy z tytułu prowadzonej działalności (błędy w sztuce
  lekarskiej, niedołożenie należytej staranności, wady organizacyjne, etc.),
 • i innych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 1. o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa;
 2. stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 3. przysposobienie;
 4. pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz
  odebranie dziecka;
 5. ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz
  rozwiązanie przysposobienia;
 6. ubezwłasnowolnienie;
 7. uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu
  cywilnego;
 8. rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym;
 9. zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami;
 10. podział majątku wspólnego między małżonkami;
 11. alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka.

Prawo własności, inne prawa rzeczowych i prawo lokalowe:

 1. o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości;
 2. o rozgraniczenie;
 3. dotyczących służebności;
 4. o naruszenie posiadania;
 5. o zniesienie współwłasności;
 6. związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną;
 7. o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym;
 8. opróżnienie lokalu mieszkalnego;
 9. wydanie nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego.

Prawo spadkowe:

 1. o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarząd spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych;
 2. o stwierdzenie nabycia spadku;
 3. o dział spadku.

Prawo  pracy i ubezpieczeń społecznych:

 1. nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy;
 2. wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie;
 3. ustalenie wypadku przy pracy;
 4. świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 5. świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

Uwaga:

Powyższa informacja przedstawia zagadnienia, z którymi najczęściej zwracają się nasi Klienci. Przyjmujemy do prowadzenia także inne sprawy.